ปตท. Safety Day วันความปลอดภัย
11 ก.ค. 2562
โดยสายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ณ คลังน้ำมัน ปตท. จังหวัดสระบุรี