Lanna Expo 2020 กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่
18 ก.ย. 2563
ระหว่างวันที่ 18 - 27 กันยายน 2563
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่