New North Expo 2019 Food & Lifestyle
23 ส.ค. 2562
ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต